Lời Phật dạy... qua tranh.


Mẹ ơi Phật có dạy
Người ít giận, hay cười
Lòng thanh trong, trí sáng
Như trăng sao trên trời. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục