Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày: 07/12/17
   Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng trị sự GHPGVN tại công văn số: 015/CV-HĐTS ngày 15 tháng 02 năm 2017 và chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số: 942/UBND-VX1 ngày 17-02 năm 2017; Giáo hội Phật giáo ...