Sơ đồ tổ chức


   Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng trị sự GHPGVN tại công văn số: 015/CV-HĐTS ngày 15 tháng 02 năm 2017 và chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số: 942/UBND-VX1 ngày 17-02 năm 2017; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đai biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Kết quả Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh Nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 41 vị Tăng Ni, cư sỹ; trong đó Ban Thường trực gồm 15 người như sau: