Văn Tưởng Niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Diệt

Văn Tưởng Niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Diệt

Ngày: 13/12/17 1230 lượt xem
Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn, độ người như huyễn, Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê, như Tổ Sư đã dạy: "Tất cả Pháp không sinh. Tất cả Pháp không diệt. Ai hiểu được nghĩa này. Thì Chư Phật hiện ...