Thiên Trường vãn vọng - Thơ Trần Nhân Tông


天長晚望  

村後村前淡似煙,

半無半有夕陽邊。

牧童笛裡歸牛盡,

白鷺雙雙飛下田。


Thiên Trường vãn vọng

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,

Bán vô, bán hữu tịch dương biên.

Mục đồng địch lý quy ngưu tận,

Bạch lộ song song phi há điền.

Dịch nghĩa:

Dạo chơi ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường

Trước thôn, sau thôn, khí trời mờ nhạt như khói,

Bóng chiều tà nửa không, nửa có.

Trẻ chăn trâu thổi sáo dẫn trâu về hết,

Từng hàng cò trắng bay xuống ruộng.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988